Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

11

sierpnia
czwartek
Imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha

Klauzula informacyjna ZGMiK

 Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach, z siedzibą 42-242 Rędziny, ul. Mickiewicza 7, tel. 34 3279443, e-mail: zgmik@redziny.pl.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby, poprzez e-mail: inspektor1@odocn.pl lub tel. 503 724 226.
 3. Dane osobowe klientów są gromadzone i przetwarzane w celu:
  • realizacji umów zawartych z klientami lub działań niezbędnych do ich zawarcia, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO
  • w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa
 6. Na podstawie przepisów art. 15-21 RODO posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
 9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 10. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

 

© 2022- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content