Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

11

sierpnia
czwartek
Imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha

O ośrodku

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rędzinach

 

Kierownik: Monika Kowacz

Zastępca kierownika:

Główna księgowa: Zdzisława Miedzińska

Referent: Dorota Litke
Kasjer: Maria Dymicka

 

Pomoc społeczna

Pracownik socjalny: Magdalena Jończyk

Pracownik socjalny: Aleksandra Banaś

Pracownik socjalny: Dorota Dymicka

Pracownik socjalny: Andrzej Szlufik

Asystent Rodziny: Marta Kamińska

 

Świadczenia rodzinne,  fundusz alimentacyjny, Rodzina 500+

Starszy inspektor: Katarzyna Jabłońska

Starszy inspektor: Weronika Olawińska -Klimczak

Opiekunki sprawujące opiekę nad chorymi:

 • Jolanta Stachera
 • Irena Mokras
 • Halina Ciepał
 • Krystyna Mrozowska

 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
  • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Komu pomoc

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały w Rzeczypospolitej Polskiej  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologiczne Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.    W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

Kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej.

 • dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie  przekraczający kwoty 634 zł,                                                                                                            
 • dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł. (art. 8 ustawy).                  
  Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Formy  pomocy społecznej: 

Formą pomocy realizowaną przez pracowników socjalnych jest praca socjalna, w której pracownik socjalny dobiera odpowiednie metody działania mające na celu rozwiązanie zgłaszanych problemów.

1.Świadczenia pieniężne: -zasiłek stały , zasiłek okresowy, zasiłek celowy ,zasiłek specjalny celowy.

 1. Świadczenia niepieniężne: -praca socjalna,
  -bilet kredytowany,
  -składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  -składki na ubezpieczenia społeczne,
  -pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  -sprawienie pogrzebu,
  -schronienie,
  -posiłek,
  -niezbędne ubranie,
  -usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  -specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  -poradnictwo specjalistyczne

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód (w przypadku osoby samotnie gospodarującej), jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania oraz wywiadów alimentacyjnych u najbliższych członków rodziny zamieszkałych oddzielnie.

Wysokość zasiłku stanowi różnica pomiędzy: kryterium dochodowym zgodnie z art. 8 wyżej cytowanej ustawy, a dochodem (zasiłek pielęgnacyjny uważany jest za dochód) tej osoby –w przypadku osoby samotnej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 wyżej cytowanej ustawy, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie – w przypadku osoby w rodzinie.

Zasiłek okresowy                                                                                         

  Może być przyznany osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego – art. 8 ustawy o pomocy społecznej, a posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

długotrwałą chorobę,

niepełnosprawność,

brak możliwości zatrudnienia,

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny oraz możliwości finansowych ośrodka; określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

Pomoc doraźna w postaci zasiłku celowego udzielana jest osobom i rodzinom, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (art. 8 ustawy o pomocy społecznej), na: zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, pokrycie części lub całości kosztów („Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeśli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej”)  zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, itp. pomoc na likwidację strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego.

Pomoc taka udzielana jest jeżeli zasoby pieniężne rodziny (badana jest również sytuacja najbliższych członków rodziny zamieszkałych oddzielnie – wywiady alimentacyjne) nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności z uwagi na: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, wielodzietność, zdarzenia losowe i sytuację kryzysową. Wysokość i rodzaj pomocy zależna jest od okoliczności i oceny sprawy na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tym osobom i rodzinom, które przekraczają kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, może być udzielona pomoc     w formie specjalnego zasiłku celowego.

Świadczenia w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

dzieciom do 7 roku życia uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Świadczenia te realizowane są w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego (patrz art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc instytucjonalna

Na wniosek osoby zainteresowanej, a  w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – przedstawiciela ustawowego, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Na podstawie wywiadu przeprowadza się ocenę sytuacji bytowej osoby i wnioskuje o ewentualne umieszczenie w domu pomocy społecznej. Jeśli wskazanym jest umieszczenie osoby w DPS, gromadzona jest niezbędna dokumentacja, w tym przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych u najbliższej rodziny (która na podstawie aktualnych przepisów zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej). Po zebraniu kompletu dokumentów kierownik ośrodka wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. Następnie całość dokumentacji przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej lub w razie niemożności umieszczenia z powodu braku wolnych miejsc powiadamia o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem przewidywanego terminu oczekiwania na przyjęcie do DPS.

Poradnictwo i praca socjalna

Ośrodki pomocy społecznej oferują osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownik socjalny może udzielić również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się bez względu na kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej; nie wymaga ona wydania decyzji.

Ubezpieczenie zdrowotne ( 90 dni )

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) do

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej .

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje  na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej.

Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  oraz ustalenie czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.

Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

17) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;

18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i

19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20) oświadczenia o stanie majątkowym.

 

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te są odpłatne a wysokość odpłatności za usługi jest zróżnicowana ze względu na sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy i członków jego rodziny. Jeśli stan zdrowia osoby wymaga całodobowej opieki istnieje możliwość umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej.

Usługi  mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przyznanie usług opiekuńczych  następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.  Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane z urzędu.   Wymiar, zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w oparciu o:

1)  ocenę sytuacji bytowej, w tym potrzeb wnioskodawcy,

2)  dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy,

3)  ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,

4)  posiadane środki finansowe w budżecie Gminy  na ten cel.

Usługi opiekuńcze przyznawane są w formie decyzji administracyjnej szczegółowo określającej:

 1. okres, wymiar i zakres świadczonych usług,
 2. aktualnie obowiązującą cenę godziny usług,
 3. odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę za ich realizację,
 4. miejsce świadczenia.

Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie:

1)    osobom,  których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z późn. zm.),

2)     osobom samotnym, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 ww. ustawy,

Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 3. ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

Dochód na osobę wg. kryterium dochodowego ustalonego na podst. art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w procentach Wysokość w procentach ustalona wg. ceny usługi dla
Osób samotnie gospodarujących Osób w gospodarstwie wieloosobowym
Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
101-150 10 15
151-200 20 30
201-250 40 50
251-300 60 70
301-350 80 100

Powyżej 350%  kryterium dochodowego wysokość w procentach ustalona wg. ceny usługi dla osób samotnie gospodarujących i i osób w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 100% .

Asystent rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011 roku, Nr 149 poz.887 z późn. zm.) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny.

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywające w/w trudności, po przeprowadzeniu w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz po przeanalizowaniu sytuacji rodziny ośrodek pomocy społecznej może przydzielić rodzinie asystenta rodziny, który prowadzi swoją pracę za zgodą i przy aktywnym współdziałaniu tejże rodziny.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych działań, jednak nie może przekroczyć 20 rodzin.

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich rozwój, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw, dla dobra rodziny, a w szczególności dzieci, gmina może przydzielić asystenta rodzinie przeżywającej trudności w opiekowanie się i wychowywaniu dzieci.

Zadaniem asystenta rodziny jest m.in. ułatwianie rodzicom wypełnianie ról społecznych, doprowadzenie do osiągnięcia stabilizacji życiowej rodziny, a także zapobieganiu sytuacjom, w których dzieci zostają umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce. W przypadku, gdy dzieci znajdują się już w pieczy zastępczej, zadaniem asystenta jest podejmowanie działań zmierzających do ich jak najszybszego powrotu do rodziny biologicznej.

 Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

 1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 2. terapii i mediacji;
 3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 5. organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

      ZESPÓŁ  INTERDYSCYPLINARNY

Zespół interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr0050.49.2017 z dnia 12 kwietnia 2017r.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Oferta Punktu Konsultacyjnego

ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie dla osób z terenu Gminy Rędziny

Prowadzący:

Elżbieta Dziewięcka – psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Celem działalności Punktu jest udzielanie pomocy dla:

– osób uzależnionych

– osób współuzależnionych

– dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców

– osób doznających przemocy w rodzinie oraz stosujących przemoc wobec członków rodziny

– osób będących w kryzysie oraz zgłaszających inne problemy emocjonalne

Zakres działalności Punktu:

 • konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzinom oraz ofiar przemocy domowej
 • indywidualne konsultacje z klientem w kryzysie i zgłaszającym problemy
 • diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych
 • kierowanie na leczenie uzależnień w tym rezerwacja miejsc w stacjonarnych placówkach leczenia uzależnień
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej w tym kierowaniedo odpowiednich służb bądź instytucji
© 2022- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content