Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

11

sierpnia
czwartek
Imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW GOPS W RĘDZINACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach, z którym można się kontaktować:
  • pisząc na adres GOPS ul. Wolności 126, 42-242 Rędziny,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops@redziny.pl,
  • telefonicznie: 34 320 10 15
 1. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na adres mailowy: inspektor1@odocn.pl, pisząc na adres GOPS. Chętnie odpowie na wszystkie Pani/Pana pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, Art. 9 ust.2 lit. h, Art. 10 RODO.
 3. Na podstawie przepisów art. 15-21 RODO ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych.
 4. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 .
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora w związku z obsługą informatyczną, obsługą hostingu strony internetowej oraz poczty elektronicznej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O podstawie przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz konsekwencjach niepodania danych, informować Państwa będą pracownicy administratora danych.

 

© 2022- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content