Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

07

października
piątek
Imieniny: Marii, Marka, Mirelli

Konsultacje społeczne

Konsultacje Społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 03.11.2021 roku do dnia 17 .11.2021 roku. Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 17 listopada 2021 roku

elektronicznie na adres: ug@redziny.pl

pisemnie na adres: Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

W załączeniu :

Uchwala-projekt

Formularz zgłaszania opinii

Wyniki konsultacji

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE  PROJEKTU  UCHWAŁY

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje następującego projektu uchwały
Rady Gminy Rędziny:

 • w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 27.10.2021 roku do  10.11.2021 roku.

Uwagi i opinie do przedmiotowych projektów uchwał można przesłać w terminie do dnia: 10.11.2021r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny, ul. Wolności 87.

W załączeniu:

Projekt Uchwały

Formularz opinii

Wyniki konsultacji


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RĘDZINY

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kościelec.

 Wójt Gminy Rędziny zaprasza mieszkańców Sołectwa Kościelec do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutu Sołectwa Kościelec.

Sposób, tryb i termin przeprowadzenia konsultacji określa Zarządzenie nr 0050.106.2021 Wójta Gminy Rędziny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kościelec.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 27.10.2021 r. do 10.11.2021 r. włącznie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zbierania uwag, opinii i propozycji zmian do projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Rędziny w sprawie:  przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kościelec.

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Rędziny, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwie Kościelec.

 

zwg 0050.106.2021

Uchwała

Protokół z konsultacji


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2021 roku

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 t.j.  z dnia 2020.04.09.)

 Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rędziny i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2021 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   10.06.2021r.
Termin zakończenia konsultacji:  23.06.2021r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 23.06.2021r. do godz. 15:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny; 42 – 242 Rędziny, ul. Wolności 87

 

W załączeniu:

Program opieki nad zwierzętami 2021 – projekt

Załącznik Nr 1 do uchwały

Formularz zgłaszania opinii


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Ogłoszenie

Zał 1 do ogłoszenia

Zał 2 do ogłoszenia

Zal 1 do uchwały

Zał 2 do uchwały

Informacja o wynikach konsultacji spolecznych


 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2021 roku

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 t.j.  z dnia 2020.04.09.)

Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rędziny i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2021 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   15.02.2021r.
Termin zakończenia konsultacji:  01.03.2021r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 01.03.2021r. do godz. 15:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny; 42 – 242 Rędziny, ul. Wolności 87

W załączeniu:

Program opieki nad zwierzętami 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały bezdomność zwierząt 2021

Formularz zgłaszania opinii


 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU AKTU PRAWNEGO DOTYCZĄCEGO GOSPODARKI ODPADAMI

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje następującego projektu uchwały
Rady Gminy Rędziny:

 • w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 15.12.2020 roku do 29.12.2020 roku

Uwagi i opinie do przedmiotowych projektów uchwał można przesłać w terminie do dnia: 29.12.2020 roku

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny, ul. Wolności 87.

W załączeniu:

Formularz opinii

uchwała inkaso 3%

wyniki konsultacji

 


projektu  uchwały Rady  Gminy Rędziny  w sprawie Rocznego Programu Współpracy  Gminy Rędziny   z organizacjami pozarządowymi w 2021roku.

Zainteresowane  organizacje pozarządowe prosimy o zapoznanie się    z projektem oraz zgłaszanie uwag i opinii do projektu uchwały na obowiązującym formularzu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie od dnia 26.11.2020 do dnia 9.12.2020

 • Elektronicznie na adres : ug@redziny.pl
 • Pisemnie na adres: Urząd Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny ul. Wolności nr 87

 

W załączeniu :

 1. Projekt Programu współpracy na rok 2021
 2. Formularz-opinii

 

 

projektu  uchwały Rady  Gminy Rędziny  w sprawie Rocznego Programu Współpracy  Gminy Rędziny   z organizacjami pozarządowymi w 2021roku.

Zainteresowane  organizacje pozarządowe prosimy o zapoznanie się    z projektem oraz zgłaszanie uwag i opinii do projektu uchwały na obowiązującym formularzu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od jego publikacji.

 • Elektronicznie na adres : ug@redziny.pl
 • Pisemnie na adres: Urząd Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny ul. Wolności nr 87

 

W załączeniu :

 1. Projekt Programu współpracy na rok 2021
 2. Formularz-opinii

 

W SPRAWIE  PROJEKTU  UCHWAŁY   DOTYCZĄCEJ  STAWKI  ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje następującego projektu uchwały
Rady Gminy Rędziny:

 

 • sprawie zmiany Uchwały Nr 161/XXVII/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 18.08.2020 roku do 01.09.2020 roku.

Uwagi i opinie do przedmiotowych projektów uchwał można przesłać w terminie do dnia: 01.09.2020r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny, ul. Wolności 87.

 

W załączeniu:

projekty uchwał

Formularz opinii

wyniki konsultacji


 

W SPRAWIE  PROJEKTU  UCHWAŁY   DOTYCZĄCEJ  STAWKI  ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje następującego projektu uchwały
Rady Gminy Rędziny:

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 24.07.2020 roku do 07.08.2020 roku.

Uwagi i opinie do przedmiotowych projektów uchwał można przesłać w terminie do dnia: 07.08.2020r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny, ul. Wolności 87.

W załączeniu:

Projekt uchwały

Formularz opinii

wyniki konsultacji


 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W SPRAWIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje następujących projektów uchwał
Rady Gminy Rędziny:

 • w sprawie zmiany Uchwały nr 142/XXIV/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia
  29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania
  odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 10.07.2020 roku do 24.07.2020 roku.

Uwagi i opinie do przedmiotowych projektów uchwał można przesłać w terminie do dnia: 24.07.2020r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny, ul. Wolności 87.

W załączeniu:

Projekt uchwały

Formularz opinii

wyniki konsultacji


 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W SPRAWIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje następujących projektów uchwał
Rady Gminy Rędziny:

 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 23.06.2020 roku do 08.07.2020 roku.

Uwagi i opinie do przedmiotowych projektów uchwał można przesłać w terminie do dnia: 08.07.2020r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny, ul. Wolności 87.

 

W załączeniu:

Uchwała regulamin

Uchwała szczegółowy zakres

Formularz opinii

wyniki konsultacji


 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W SPRAWIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje następujących projektów uchwał
Rady Gminy Rędziny:

 • w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XXIII/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.03.2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 19.03.2020 roku do 02.04.2020 roku.

Uwagi i opinie do przedmiotowych projektów uchwał można przesłać w terminie do dnia: 02.04.2020r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny, ul. Wolności 87.

 

W załączeniu:

Uchwała kompostownik zwolnienie

Uchwała regulamin 2020

Uchwała szczegółowy zakres 2020

Uchwała deklaracja kompostownik 2020

Uchwała górne stawki 2020

Formularz opinii

wyniki konsultacji

 


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2020 roku

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 t.j.  z dnia 2019.01.21.)

Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rędziny i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2020 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   21.02.2020r.
Termin zakończenia konsultacji:  05.03.2020r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 05.03.2020r. do godz. 15:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny; 42 – 242 Rędziny, ul. Wolności 87

 

W załączeniu:

PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 2020r

Załącznik Nr 1 z 2020 do Uchwały

Formularz opinii do programu


 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin rozpoczęcia konsultacji:    28.01.2020r.
Termin zakończenia konsultacji:   12.02.2020r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 12.02.2020r. do godz. 15:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

W załączeniu:

Uchwała deklaracja 2020

Formularz opinii

wyniki konsultacji

 


 

WÓJT  GMINY RĘDZINY

ogłasza Konsultacje Społeczne w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  31.10.2019 r.

Termin zakończenia konsultacji:  13.11.2019 r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 13.11.2019  r. do godz. 15:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

 

W załączeniu:

projekt uchwały

program współpracy

formularz opinii

Informacja o wynikach konsultacji społecznych


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:  09.10.2019r.
Termin zakończenia konsultacji:  23.10.2019r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 23.10.2019r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

W załączeniu:

Projekt Uchwały

Formularz opinii

Wyniki konsultacji


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  26.08.2019r.
Termin zakończenia konsultacji:  09.09.2019r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 09.09.2019r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

W załączeniu:

Projekt uchwały

Formularz opinii

wyniki konsultacji


Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 sierpnia 2019 roku
w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019r. poz.506 z póź.zm.), oraz § 1 uchwały nr XLVI1/34/2010 z dnia 04 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
Wójt Gminy Rędziny ogłasza
1. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie :
a) Projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
2. Termin rozpoczęcia konsultacji : 21 sierpnia 2019 r.
3. Termin zakończenia konsultacji: 04 września 2019 r.
4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez udostępnienie formularza zgłoszenia opinii – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
6. Formularz zgłoszenia opinii należy złożyć :
– za pomocą poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres : gospodarcza@redziny.pl
– w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny, do dnia 03 września 2019 r.
7. Wyniki konsultacji podawane będą do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny w zakładce „Konsultacje Społeczne”

Ogłoszenie

Projekt Uchwały

Formularz zgłaszania opinii

Wniosek

wyniki


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2019 roku

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 t.j.  z późń. zm.)

Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rędziny i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2019 roku.

 Termin rozpoczęcia konsultacji:   18.01.2019r.
Termin zakończenia konsultacji:    01.02.2019r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 01.02.2019r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w sprawie poddanej konsultacjom.

W załączeniu:

 

Program opieki nad zwierzętami 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały 2019

Formularz opinii do programu


 

Rędziny – LED Raport z konsultacji społecznych

LED Raport z konsultacji społecznych


 

Wójt Gminy Rędziny

 

ogłasza Konsultacje Społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Termin rozpoczęcia konsultacji:  17.10.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji:  31.10.2018 r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 31.10.2018 r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87
 1. Projekt Uchwały
 2.  formularz-opinii
 3.   wyniki

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XLVII/34/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 04 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

WÓJT GMINY RĘDZINY

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie zmiany  Statutu Gminy Rędziny.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 04 października 2018 r. do dnia 18 października 2018r.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać w:

− Urzędzie Gminy Rędziny pok. 12

–  bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Rędziny

–  pocztą elektroniczną na adres : ug@rędziny.pl

Konsultacje  przeprowadzone  będą w formie  pisemnej  poprzez udostępnienie   formularza    zgłoszenia opinii – stanowiącego załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia

zmiany statutu


WYNIKI KONSULTACJI

W sprawie określenia  zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia  maksymalnej  liczby zezwoleń w dniach od 09 – 23 lipca  2018r. przeprowadzono konsultacje społeczne  oraz zasięgnięto opinii jednostek pomocniczych (sołectw), które co do zasady nie wniosły  istotnych uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Przedstawiciel jednego sołectwa (Rędzin Osiedla)  podniósł, że w jego ocenie występuje zbyt duża ilość punktów sprzedaży i w jego ocenie „cztery jednostki handlowe położone  od siebie zbyt blisko nie są konieczne , jednak opinii swej w jakikolwiek bliższy sposób nie doprecyzował.


Raport z konsultacji społecznych projektu

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126  w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych

Raport z konsultacji społecznych CUS redziny


 

 

Konsultacje w sprawie projektu uchwał Rady Gminy Rędziny w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Rędziny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Formularz opini

Konsultacje


 

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2018 roku

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 t.j.  z późń. zm.)

Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rędziny i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2018 roku.

 Termin rozpoczęcia konsultacji:   13.02.2018r.
Termin zakończenia konsultacji:  27.02.2018r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 27.02.2018r. do godz. 16:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

W załączeniu:

Uchwała Nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Formularz opinii do programu

 


Konsultacje społeczne

w sprawie: Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 .

Projekt uchwały o współpracy na 2018r.

Projekt Programu współpracy na rok 2018

Formularz opinii

 

 


Konsultacje społeczne projektu

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2020 roku

Zapraszamy wszystkich mieszkańców  oraz podmioty działające na terenie gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2020 roku.

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty, do zgłaszania własnych propozycji projektów (na Karcie projektu) – planowanych do realizacji na obszarze rewitalizacji.

Karty projektów oraz propozycję zmian lub zastrzeżenia do projektu Programu (na formularzu uwag) prosimy składać najpóźniej do dnia 10.11.2017 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny lub przesłać pod adresem e-mail: ug@redziny.pl. W tytule korespondencji prosimy o wpisanie „konsultacje społeczne LPR Rędziny”.

Konsultacje społeczne projektu LPR informacje

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2020 roku

załącznik 1 do LPR dla Gminy Rędziny

Karta projektów wzór Rędziny

Formularz_uwag_do LPR Gminy Rędziny

 


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Na podstawie:

 • art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.)

Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Termin rozpoczęcia konsultacji:   11.10.2017 r.      
Termin zakończenia konsultacji:  24.10.2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 24.10.2017 r. do godz. 16:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

W załączeniu:


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin rozpoczęcia konsultacji:    17.08.2017r.
Termin zakończenia konsultacji:   31.08.2017r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 31.08.2017r. do godz. 15:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Projekt – Uchwała regulamin

Projekt – Uchwała szczegółowy zakres

Formularz opinii

Wyniki konsultacji


Raport z konsultacji społecznych projektu:
„Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Rędziny”

Raport z konsultacji Rędziny


 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  14.03.2017r.
Termin zakończenia konsultacji:  28.03.2017r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 28.03.2017r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

W załączeniu:

projekt uchwały

Formularz opinii

wyniki konsultacji


 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2017 roku
Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 t.j.  z późń. zm.)

Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rędziny i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2017 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   13.01.2017r.
Termin zakończenia konsultacji:  27.01.2017r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 27.01.2017r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w sprawie poddanej konsultacjom.

W załączeniu:

Rędziny program 2017

Formularz opinii do programu psy bezdomne

 


 

Raport z konsultacji społecznych projektu pn.:

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia

raport

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi

Termin rozpoczęcia konsultacji:  31.10.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  14.11.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 08.11.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 8

program-wspolpracy-28-10-2016

formularz-opinii

Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od  31 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami,  o których mowa  w art. 3 Ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Wójt Gminy informuje, że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady Gminy Rędziny.

Rędziny,  17 listopada 2016 r.

 


 

Raport z konsultacji społecznych projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki

raport-z-konsultacji-redziny-kanalizacja-1


Konsultacje Społeczne w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Termin rozpoczęcia konsultacji:  24.10.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  08.11.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 08.11.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

projekt-uchwaly-24-10-2016

formularz-opinii


Konsultacje Społeczne w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą instrumentów płatniczych, na których przechowywany    jest pieniądz elektroniczny podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Rędziny

Termin rozpoczęcia konsultacji:  07.10.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  25.10.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 25.10.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

projekt_uchwaly_7-10-2016

formularz-opini


Konsultacje Społeczne w sprawie projektu uchwał w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:  03.06.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  17.06.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 17.06.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Projekt uchwały wraz z załącznikami.

deklaracja 06.2016

Formularz opinii

 


Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo niniejszym informuję, że w dniu 12 kwietnia br. wydane zostało Zarządzenie Wójta Gminy Rędziny w sprawie utworzenia Sołectwa Rędziny – Osiedle, które prowadzone będą od dnia 25 kwietnia br. do dnia 20 maja br.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 25 kwietnia br. do dnia 20 maja br., a ich celem będzie uzyskanie opinii mieszkańców naszej Gminy w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej Sołectwa Rędziny – Osiedle.

Pragnę w tym miejscu poinformować, że projekt uchwały o utworzeniu jednostki pomocniczej sołectwo Rędziny – Osiedle, zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Gminy Rędziny wyłożony będzie w okresie od dnia 18 kwietnia 2016r., do dnia 20 maja 2015r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87.

Opinie w przedmiocie utworzenia Sołectwa Rędziny – Osiedle mogą wyrażać wszyscy mieszkańcy Gminy Rędziny poprzez osobiste składanie na piśmie uwag w punkcie konsultacyjnym, który znajdować się będzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, pok. 12 (sekretariat Urzędu Gminy Rędziny) w godzinach 8 00 – 15 00.

Należy pamiętać, że przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Beda Konsultacje Spoleczne

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ Planu Mobilności dla Gminy Rędziny – Diagnoza Obszarów Strategicznych oraz Planu Mobilności dla Gminy Rędziny – Plan Działania i Analizy Transportu Publicznego w Zakresie Oszacowania Liczby Osób Korzystających z Komunikacji Autobusowej”.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  21.03.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  27.03.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 27.03.2016r.:

•    elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl

•    pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Projekt uchwaly nr …… z dnia 29.03.2016r.

zal 1 – Plan_Mobilnoci_dla Gminy Redziny – diagnoza obszarow strategicznych

zal 2 – Plan_Mobilnoci_dla Gminy Redziny – Plan dzialania

zal 3 – Analiza transportu publicznego w zakresie oszacowania liczby osb korzystajcych z komunikacji autobusowej

mapy

potoki pasaerskie baza17-03

Formularz opinii

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Rędziny na lata 2016-2020 ”

 

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 roku”

 

 


 

© 2022- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content