Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

11

sierpnia
czwartek
Imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha
21 sierpnia 2020, 08:53 Odpady komunalne

Zwolnienie kompostownikowe

Od 1 września 2020 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady ani w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Karolinie.

WAŻNE !

Aby skorzystać z tego typu zwolnienia należy złożyć nową deklarację, w której trzeba złożyć oświadczenie o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu.

Ulga wynosi 1,00 zł za osobę na miesiąc.

UWAGA !

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2010  późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów
w przydomowym kompostowniku:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
    przydomowym, lub
  • uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin
    nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika
    ,

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej. Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i będzie wymagało złożenia nowej deklaracji.

 

DRUK DEKLARACJI ODPADY 2020

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2022- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content